Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Lightsupply statutair gevestigd te Oosterbeek en kantoorhoudend te 6862 AJ Oosterbeek, Utrechtseweg 163, inschrijfnummer KvK 09197362 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 17 september 2009.
 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Lightsupply.
1.2. Opdrachtgever verklaart een exemplaar van de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gaat akkoord met deze voorwaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks schriftelijk tussen Lightsupply en opdrachtgever is overeengekomen. Algemene voorwaarden zijdens opdrachtgever worden hierbij door partijen specifiek uitgesloten.
1.3. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.
 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzijdeze een termijn voor aanvaarding bevatten en gebasseerd zijn op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.
2.2. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verstrekte prijslijsten zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Lightsupply niet.
 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst komt tot stand indien Lightsupply een opdracht schriftelijk of mondeling heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.
3.2. Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door Lightsupply geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.
3.3. In geval van een mondelinge opdracht aanvaardt Lightsupply geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van productnummers, afmetingen etc.
 

Artikel 4. Prijzen

4.1. De bij de aanbieding aan bedrijven opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in euro’s op de op dat moment kostenbepalende factoren.
4.2. Lightsupply behoudt zich het recht voor eventuele na datum van de aanbieding of opdrachtbevestiging ontstane wijzigingen in die kostenbepalende factoren, zoals belastingen, heffingen en invoerrechten, inkoopprijs etc., aan opdrachtgever door te belasten.
4.3. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van opdrachtgever.
 

Artikel 5. Levering

5.1. Opgegeven levertijden kunnen nooit beschouwd worden als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2. Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
5.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden, dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Lightsupply behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde goederen, zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Lightsupply uit hoofde van welke overeenkomst ook, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
6.2. Zolang opdrachtgever nog geen eigenaar van de goederen is, is opdrachtgever slechts gerechtigd de goederen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te gebruiken. Opdrachtgever mag de goederen in dat geval niet verpanden aan een derde of enig ander recht daarop verlenen.
6.3. Indien opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Lightsupply, is Lightsupply zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.
6.4. Indien Lightsupply een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Lightsupply tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en rente.
 

Artikel 7. Reclames

7.1. Opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde goederen binnen acht werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden schriftelijk aan Lightsupply te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens Lightsupply ten aanzien van gebreken c.q. fouten.
7.2. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de goederen en de verpakking zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. In geval van twijfel ligt de bewijslast bij opdrachtgever.
7.3. Indien een reclame door Lightsupply gegrond wordt bevonden, heeft Lightsupply het recht het geleverde te herstellen, te vervangen of aan opdrachtgever te vergoeden. Lightsupply is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan opdrachtgever.
7.4. Reclames en/of klachten geven opdrachtgever nooit het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de koopprijs op te schorten.
7.5. Reclames gelden alleen voor de door Lightsupply geleverde goederen en niet voor eventuele reparatie of vervangingskosten dan wel kosten die voortvloeien uit directe of indirecte schade.
 

Artikel 8. Overmacht

8.1. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht is Lightsupply gerechtigd de levering op te schorten zo lang de overmachttoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Lightsupply de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten, zulks zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Lightsupply onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, vergaan van goederen tijdens transport, sabotage, onlusten, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, oorlogsgevaar, iedere vorm van terrorisme, mobilisatie, uitvoer- of invoerbelemmeringen.
8.3. Lightsupply heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie van Lightsupply geleverd had moeten zijn.
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Lightsupply is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de door Lightsupply geleverde goederen en/of verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade direct voortvloeit uit opzet of grove schuld zijdens Lightsupply.
9.2. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van Lightsupply tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te allen tijde beperkt tot ten hoogste de betreffende factuurwaarde.
 

Artikel 10. Vrijwaring

10.1. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht Lightsupply te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Lightsupply ter zake van uitvoering van de overeenkomst, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.
 

Artikel 11. Betaling

11.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen en dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Lightsupply daartoe op de offerte en/of factuur vermelde rekening.
11.2. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
11.3. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 1,5% cumulatief per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
11.4. Lightsupply is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door Lightsupply enige verdere leverantie wordt gedaan.
11.5. Het niet voldoen door opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geeft Lightsupply het recht zijn werkzaamheden en/of leveringen op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd Lightsupply´s recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.
11.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Lightsupply verschuldigde, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocatenkosten en kosten van juridisch advies zijn begrepen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan Lightsupply verschuldigde met een minimum van €125,00.
 

Artikel 12. Ontbinding

12.1. Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt en verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Lightsupply het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van zijn enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1. Op alle overeenkomsten tussen Lightsupply en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 14. Bevoegde rechter

14.1. Alle geschillen welke tussen Lightsupply en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van deze voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Arnhem.